REGULAMIN KAMPANII PROMOCYJNEJ „SZCZECIN TO WY”

§1 ORGANIZATORZY
1. Kampania promocyjna „Szczecin To Wy” (dalej: „Kampania”)  realizowana jest na zasadach opisanych niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”).
2. Organizatorem Kampanii jest Gmina Miasto Szczecin (dalej: Organizator).
3. Kampania przeprowadzona zostanie za pośrednictwem:
1) stron internetowych Organizatora,
2) profili internetowych Organizatora umieszczonych na portalach społecznościowych,
3) materiałów promocyjno-informatycznych Organizatora
4) innych środków publicznego przekazy w mediach (szczególności w prasie, radiu, telewizji).

4. Zgłoszenia Uczestników do Kampanii przyjmowane są od dnia 01.06.2020  r. do dnia 31.12.2020 r.

5. Celem  Kampanii jest budowanie tożsamości Szczecinian, ich świadomości wspólnego dobra publicznego oraz poczucia nowoczesnej wspólnoty i lokalnego patriotyzmu.

§2 UCZESTNICY KAMPANII
Uczestnikiem Kampanii (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń pełnia następujące warunki:  
1) ma ukończone 18 lat;
2) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

§3 ZASADY UCZESTNICTWA W KAMPANII
1. Uczestnik zgłasza chęć udziału w Kampanii poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie www.szczecintowy.eu
2. W formularzu Uczestnik opisuje wydarzenie, które spowodowało pogłębienie jego więzi ze Szczecinem oraz poczucie wspólnoty i lokalnego patriotyzmu.
3. W formularzu Uczestnik podaje imię, adres e-mail oraz opcjonalnie przesyła swoje zdjęcie.
4. Zgłoszenie Uczestnika do Kampanii jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
5. Niedopuszczalne jest zgłoszenie, które zawiera treści sprzeczne z prawem, uznawane powszechnie za naruszające dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Uczestników zdjęć ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenie zawierające takie treści nie zostaną przyjęte przez Organizatora. Niedozwolone jest również zgłoszenie służące marketingowi towarów lub usług nieoferowanych przez Organizatora.  
6. Zgłoszenie w żaden sposób nie może ograniczać ani naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw autorskich osobistych lub majątkowych osoby trzeciej wyłączną odpowiedzialność z tytułu tego naruszenia spoczywać będzie na autorze zgłoszenia.  
7. Zgłoszenie niespełniające wymogów Regulaminu, w tym zawierające treści niedopuszczalne, o których mowa w § 3 ust. 5, nie będzie brane przez Organizatora pod uwagę przy tworzeniu Kampanii.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru spośród  nadesłanych zgłoszeń opisów
i zdjęć, które następnie wykorzysta w Kampanii.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania materiałów opisanych
w niniejszym paragrafie.
8. Wyboru nadesłanych zgłoszeń w imieniu Organizatora dokonają pracownicy Biura Prezydenta Miasta.

§4  PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik oświadcza, iż posiada wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do opisu
i  zdjęć zawartych w zgłoszeniu, a opis i zdjęcia nie są objęte prawami osób trzecich. Ponadto Uczestnik oświadcza, że opis i zdjęcia są wolne od jakichkolwiek zobowiązań
i nie są obciążona prawami osób trzecich.
2. Uczestnik przesyłając w zgłoszeniu opis i zdjęcia  oświadcza, iż wyraża nieodwołalnie
i nieodpłatnie zgodę na wielokrotne wykorzystywanie wizerunku i wypowiedzi zawartych w opisie i na zdjęciach, bez konieczności każdorazowego  zatwierdzania, na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy Prawo autorskie, w tym w szczególności na:
1) wprowadzanie do sieci Internet, w tym rozpowszechnianie na portalach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram,
2) ekspozycję w przestrzeni publicznej poprzez nośniki reklamowe i murale miejskie,
3) umieszczenie w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora oraz jednostek z nim powiązanych.
3. Po uzyskaniu informacji od Organizatora o wyborze zgłoszenia, Uczestnik wyrazi pisemną zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i wypowiedzi.
4. Zgoda niniejsza nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie.  
5. Jeżeli zgłoszenie zawiera wizerunek osób trzecich,  przesyłający zgłoszenie oświadcza,
iż posiada zgodę do wykorzystywania wizerunku tych osób w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
6. Organizator ma prawo upoważniać inne osoby do korzystania ze zgłoszenia w ramach przeniesionych autorskich praw majątkowych.
7. Uczestnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Organizatora lub na jego zlecenie zmian, przeróbek i innych modyfikacji przesłanego opisu i zdjęć, zgodnie z potrzebami Organizatora, w ramach praw majątkowych zależnych.  
8. Uczestnik Kampanii zapewnia, że zamieszczenie przesłanego w zgłoszeniu opisu i grafiki w Internecie i katalogach Organizatora nie naruszy dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.  
9. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Organizatorowi lub jednostkom z nimi powiązanym bądź współpracującym z roszczeniami z powodu naruszenia ich praw, w szczególności: praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, Uczestnik podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia z takimi roszczeniami, Organizator lub jednostki z nimi powiązane będą zobowiązani do zapłaty zasądzonej kwoty, z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Uczestnik naprawi szkody wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci wszelkie koszty i wydatki poniesione w związku z tymi roszczeniami.

§ 5 KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Przetwarzanie danych osobowych z tytułu realizacji Kampanii organizowanej przez Organizatora Miasto Szczecin odbywać się będzie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) (dalej „RODO”).
2. Organizator, realizując nałożony na administratora obowiązek informacyjny wobec osób fizycznych – zgodnie z art. 13 i 14 RODO – informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin; dane kontaktowe: Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Miasto Szczecin – Urzędzie Miasta Szczecin: tel. (091) 42 45 702, adres e-mail: iod@um.szczecin.pl.
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących realizacji niniejszej umowy,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w celu
a) przeprowadzenia Kampanii,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zamawiającym,
c) kontroli prawidłowości realizacji Kampanii,
d) ochrony praw Zamawiającego wynikających z organizacji Kampanii, a także w celu dochodzenia ewentualnych uprawnień i roszczeń wynikających z realizacji Kampanii,
e) przechowywania dokumentacji na wypadek kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty,
f) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania;
4) odbiorcami danych osobowych będą:
a) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie przedmiotowa zgoda lub dokumentacja związania z realizacją Kampanii w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy, w tym w szczególności w oparciu o art. 2 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
b) podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Zamawiającego, w szczególności podmioty świadczące usługi audytowe, usługi doradcze;
c)  inni administratorzy danych, działający na mocy umów zawartych z Zamawiającym lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
- podmioty świadczące pomoc prawną,
- podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie,
- podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze),
5) dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Kampanii przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń i obrony swoich praw z tytułu jej realizacji oraz przez okres archiwizacji zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6) osobie fizycznej, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania - na zasadach określonych w RODO oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa;
7) osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO;
8) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych Zamawiającemu jest warunkiem wyrażenia zgody na rejestrowanie oraz wykorzystanie wizerunku i wypowiedzi, a także jest niezbędny do realizacji i kontroli należytej realizacji Kampanii; konsekwencją niepodania danych będzie niemożność zarejestrowania i wykorzystania wizerunku i wypowiedzi;
9) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora zamieszczona jest na stronie BIP http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131142.asp,

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.szczecintowy.eu
2. Organizator zastrzega sobie prawo, w czasie przyjmowania zgłoszeń do Kampanii do zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Kampanii, oraz nie będą pogarszać warunków Kampanii.
3. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym poprzez publikację nowej wersji Regulaminu na stronie www.szczecintowy.eu oraz udostępnienie jej w siedzibie Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeks Cywilny.  
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2020.